Nyomtatás

Az iskola története

Írta: Proháczik János
on 17 november 2015
Találatok: 4996

Iskolánk alapításának éve: 1954.

Az iskola az 1954/55-ös tanévben kezdte meg működését négy osztállyal. Ekkor még önálló iskolaépülettel nem rendelkezett, ezért arra kényszerült, hogy más intézmények épületeiben, délutáni oktatással oldja meg pedagógiai feladatait. Az iskola profilja a kereskedelmi és a vendéglátóipari szakmunkásképzés volt, nemcsak a nappali tagozaton, hanem kezdettől fogva vállalta a felnőtt, szakképzetlen kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók tanfolyamát, az érettségizettek szakmunkásképzését, valamint a bolt- és üzletvezetők képzését is.

1969-ben megjelent a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény, amely mérföldkő a magyar szakoktatás történetében. A törvény a szakmunkásképzőknek is méltó helyet biztosított a középfokú oktatási intézmények rendszerében. Ezt követően vált időszerűvé az iskolaépítés előkészítése, majd megvalósítása.

A beruházás eredményeként az iskola - több, mint húszévi vándorlás után - a korszerűen felszerelt új épületben kezdhette meg az 1975/76-os tanévet 33 pedagógussal, 35 osztályban, 1014 tanulóval. Ezzel a tanévvel az oktató-nevelő munka minősége szempontjából is új szakasz kezdődött az intézmény életében.

További előrelépést jelentett a szakmunkásképzés fejlesztésére irányuló, 1976-ban megkezdett reform. Ennek alapján bizonyos szakmaösszevonások következtében az addigi tíz kereskedelmi eladói szakmát hét szakmára redukálták. Megnövekedtek az elméleti órák, új tantárgyak bevezetésére került sor, s a gyakorlatban nagyobb hangsúlyt kapott a kabinet-rendszerű összevont csoportos foglalkozás.

Az 1981/82-es tanévtől az iskola szervezete új iskolatípussal bővült: megindult a szakközépiskolai oktatás négy osztállyal, amely a következő években egyre bővült, a megnövekedett igényeknek megfelelően.

A fejlesztések következtében az iskola kinőtte régi kereteit, a megoldást a kereskedelmi és a vendéglátó ágazat szétválása jelentette 1988-ban.

A vendéglátó ágazathoz tartozó szakközépiskolai és szakmunkásképzős osztályok számára egy új intézmény létesült. Az "anyaiskolában" tehát az 1988/89-es tanévtől kezdődően csak kereskedelmi jellegű képzés folyik mindkét iskolatípusban.

A két ágazat szétválása után tovább folytatódott a szakközépiskolai képzés fejlesztése. Ez nemcsak a tanulócsoportok számának folyamatos növekedésében nyilvánult meg, hanem új szakok indításában is:

            1990-től külkereskedelmi ügyintéző,

            1994-től gazdasági szakközépiskolai és az üzleti ügyintéző,

1996-tól világbanki kereskedelem-marketing szakmacsoporttal és a kereskedelmi technikus képzéssel,

1998-tól a világbanki közgazdasági szakmacsoporttal bővült a képzés,

2001-ben megkezdődött a felsőfokú kereskedelmi szakmenedzser képzés.

Az iskola történetében jelentős az 1998/99-es tanév is.

1998. szeptember 1-jétől vette fel iskolánk a Pálffy Miklós Kereskedelmi Középiskola nevet, és ebben a tanévben avathattuk fel az új aulát és multimédiás előadótermet is.

Iskolánk életében – mind a tanulók, mind a pedagógusok szempontjából - meghatározó jelentőségűek voltak azok a projektek, innovációk, amelyeket az elmúlt években valósítottunk meg.

A projektek amellett, hogy nagymértékben hozzájárultak a képzések tartalmi megújításához, a tanulók sokoldalú fejlődéséhez, az iskola tárgyi feltételeinek javításához, a nevelőtestület szakmai fejlődése szempontjából is nagyon fontosak voltak:

Az „A” program keretében, amely a „Pályaorientált Szakképzés Fiataloknak” címet viselte, iskolánk arra a tananyagfejlesztő munkára vállalkozott, amely az üzleti ügyintéző képzés logisztikai modullal történő kiegészítését célozta.

A „B” program a középfokú Szakmai Orientáció címet viselte. E program elsősorban a 9-12. évfolyamokon folyó szakmai előkészítő és orientációs képzés fejlesztését célozta, mindenekelőtt tanári továbbképzésekkel és az oktatásban használható eszközök biztosításával.

A program a tanulói képességek fejlesztését, az eredményesség fokozását, a projektoktatás bevezetését és a pedagógusok módszertani fejlesztését célozta.

A tanulók önálló munkavégzésének és idegen nyelvi ismereteinek javítása mellett a program legfőbb eredménye az a tananyagfejlesztés volt, amelyet a programban részt vevő 5 partneriskola végzett és amelyet iskolánk koordinált. A közös munka eredményeként elkészült egy 35 órás, személyiségfejlesztést szolgáló tananyag is.

A program keretében az esseni Robert Schuman iskolával kialakult jó kapcsolatra alapozva készítettük el újabb Leonardo pályázatunkat, amelynek keretében 20 tanulónk és 2 kollégánk vehetett részt négy hetes nyári szakmai gyakorlaton különböző gazdálkodó szervezeteknél Németországban.

A program annyira sikeresnek bizonyult, hogy 2006 és 2014 között minden évben benyújtottuk pályázatunkat a Leonardo mobilitási pályázatára, amelyet minden évben meg is nyertünk, így évente kb. 20-25 tanulónknak nyílt lehetősége arra, hogy különböző kereskedelmi és logisztikai vállalkozásoknál töltse négy hetes gyakorlatát 2 kísérő tanár felügyeletével.

Az első a „Kommunikáció interkulturális összehasonlításban – különös tekintettel az egyes országok viselkedéskultúrájára” témakör feldolgozását, vizsgálatát és abból egy tananyag kidolgozását tűzte ki célul, 2008 szeptemberétől 2010 végéig tartott. A program keretében német, osztrák és szlovák iskolákkal dolgoztunk együtt. A résztvevőknek a program keretében lehetőségük nyílt a közös munkán túl a személyes találkozásokra is mind a négy ország helyszínén lezajlott 1-1 hetes projekttalálkozók keretében.

A projekt célja egy interaktív nemzetközi tananyag elkészítése volt a fogyasztóvédelem határok nélkül témakörben, amely a fenti 5 ország gyakorlatát tárta fel.

A projekt részvevői a németországi eszperantó város (Hertzberg am Hartz) gimnáziumának tanulói, az olaszországi eszperantó város (Mazara del Vallo, Szicília) gimnáziumának tanulói és a mi iskolánk tanulói voltak.

A program célja az volt, hogy a diákok bemutassák a partnereknek a helyi látnivalókat, és ismerjék meg a külföldi iskolások életét, lakóhelyét, oktatási rendszerét a kölcsönös látogatások keretében. A projekt munkanyelve az eszperantó volt.

„A fenntarthatóság meghatározza az életünket” című ERASMUS+ Projekt: 2015 és 2018 között zajlott.

A főpályázó esseni Robert-Schuman-Berufskolleg,, a bécsi Fachschule für Mode, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium valamint iskolánk vett részt a projektben.

Diákjaink 5 projekthéten és a köztük eltelt időben dolgozhattak, gondolkodhattak együtt a külföldi partneriskolák diákjaival ezen az összetett és nagyon aktuális témán német nyelven. Minden projekthéten sor került cégek meglátogatására is, ahol tanulóink gyakorlati tapasztalatai is jelentősen bővültek.

 

Ezt azt jelenti, hogy a résztvevő diákok a kinti munkával teljesítik a Magyarországon teljesítendő nyári szakmai gyakorlatukat és erről nemzetközi bizonyítványt is kapnak.

A korszerűsítési kísérletek minden iskolatípusban, képzési formában változásokat eredményeztek az óratervi keretek, a tantárgyak és a tananyag vonatkozásában is. Mindezek összefüggésben vannak azzal a szemléletváltással, amely az újszerű képzési rendszer lényege, kiindulópontja. Ez a biztosítéka annak, hogy az iskolából kikerülő leendő kereskedelmi és logisztikai szakemberek megfelelően tudjanak válaszolni a változó világ kihívásaira.

Iskolánk neve 2007. július 1-jétől Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola névre módosult.

2016.09.01-től: Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája