GYŐRI SZC PÁLFFY MIKLÓS KERESKEDELMI ÉS LOGISZTIKAI TECHNIKUM

 

 Telefon: 96/516-716                    9023 Győr, Földes Gábor utca 34-36.             E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

20. 01. 28
Találatok: 12764

Tájékoztató

a logisztikai és szállítmányozási ügyintéző képzésben részt vevő

10. évfolyamos tanulók mellék-szakképesítés választásához

A szakképzésről szóló 2011. évi CXXXVII. törvény 22/A. §-(1) bekezdése szerint „a tanuló a szakgimnázium tízedik évfolyamán legkésőbb április 30-ig írásbeli nyilatkozatban választ a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamok kerettantervi irányáról a szakgimnázium által biztosított lehetőségek közül.”

A 10. évfolyamos szakgimnáziumi tanulók tehát választhatnak: vagy az ún. mellék-szakképesítés megszerzését célzó tantárgyakat tanulják a 11-12. évfolyamok meghatározott órakeretében, vagy pedig ebben az egyéb, szakmai jellegű foglalkozáson szeretnének részt venni.

A XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatban, 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítésben részt vevő tanulók a

 • 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző vagy
 • 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szakképesítést választhatják.

A mellék-szakképesítést nem választók számára az alábbi tantárgyakat ajánljuk fel:

Tantárgy

11. évfolyam

12. évfolyam

KRESZ

2 óra

Közlekedés informatika

1 óra

1 óra

Közlekedési üzemvitel esettanulmányok

2 óra

1 óra

Személyszállítási marketing

2 óra

2 óra

Vezetői készségek, irányítási technikák

2 óra

Amennyiben az osztályban vannak mellék-szakképesítést választó tanulók az óraszámok egy része átcsoportosításra kerül a 11. és 12. évfolyam között.

A tanulók választása végleges, erre vonatkozó döntés a 11. évfolyam megkezdésétől nem módosítható.


A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző képzés óraterve (amennyiben van az osztályban mellék-szakképesítést választó tanuló)

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző képzés óraterve (amennyiben nincs az osztályban mellék-szakképesítést választó tanuló)


A mellék-szakképesítést választók szakmai tantárgyai, óraszámai és az egyes tantárgyak tananyagtartalma a 11-12. évfolyamokon

Pénzügyi ügyintéző szakképesítéshez kapcsolódó órák

Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy - - (összesen: 72 óra)

Mikrogazdasági alapok

Gazdasági alapfogalmak

Termelési tényezők

Gazdasági körforgás

A fogyasztói magatartás és a kereslet

Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus

A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők

A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói magatartásban

Az egyéni és a piaci kereslet

A vállalat termelői magatartása és a kínálat

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái

A termelés technikai, gazdasági összefüggései

A termelés költségei, a költségfüggvények

A piac formái és a kínálat

A piacszabályozás

Gazdálkodás, gazdaságosság

Költség, kiadás, ráfordítás bevétel fogalma

A fedezeti összeg

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye

A vállalkozások alapítása, működése

A vállalkozásokról általában, a mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzője

Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése

A társas vállalkozások formái, sajátosságai

A társas vállalkozások alapítása, működése

A táras vállalkozások megszűnése

Csődeljárás, felszámolási eljárás

Cégnyilvántartás

A vállalkozás szervezete

A vezetés fogalma, vezetési szintek

A vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai

A vezetés és irányítás információ bázisa

A controlling tevékenység szerepe

A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai

Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok.

A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői

A makrogazdaság piacai

Az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe

Monetáris és fiskális politika

Az államháztartás rendszere

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai

A nemzetgazdaság ágazati rendszere

A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere

A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam, stb.)

A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk

A tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok

Nemzetgazdasági ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok, a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük

A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék

A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke

A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei

Marketing és áru-kódrendszer

Marketing alapfogalmak

A marketing szerepe a vállalkozásban

Piackutatás

Marketingmix

Marketingstratégia

A reklámtevékenység jogi eszközei

Versenyszabályozás

Fogyasztóvédelmi alapismeretek

Piacfelügyeleti alapfogalmak

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók

Vámtarifa (Nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben

Vámtarifák kialakulásának története

VET (brüsszeli) Nómenklatúra

HR Nómenklatúra

Kombinált Nómenklatúra

Közös Vámtarifa

TARIC

A magyar nemzeti vámtarifa kialakulása

Vámtarifa felépítése

Vámtarifaszám jelentősége

Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban

Nómenklatúra időállapota

Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata

Közösségi jogalkotás szerepe az áruosztályozással kapcsolatosan

Európai Bizottság

Vámkódex Bizottság

Komitológiai ülések

Jogi alapismeretek

A jog lényege, fogalma, funkciói

A jogforrás és jogforrási hierarchiája

A jogviszony

A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége

A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása

A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban

A jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás

Tulajdonjog

A tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok

A birtoklás és birtokvédelem

A használat és hasznok szedése

A rendelkezés joga

A tulajdonjog korlátozásai

Eredeti és származékos tulajdonszerzés

A kötelmi jog

Szerződések fogalma, fajtái

A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés

A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése

A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése

A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, kezesség)

A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, szállítmányozás, fuvarozás, hitel- és számlaszerződés, lízing, biztosítás

Ügyviteli gyakorlatok - - (összesen: 36 óra)

Munkavédelmi alapismeretek

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők.

A megelőzés fontossága és lehetőségei

          A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)

          Veszélyes és ártalmas termelési tényezők

A munkahelyek kialakításának általános szabályai

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben

Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében

Levelezés és iratkezelés

A levél fajtái, formai ismérvei

A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai

A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés, stb.)

Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás, stb.

A projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése

Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, igazolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok.

A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, feljegyzés, stb.)

Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.)

Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés, stb.)

Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata

Az ügyiratkezelés alapfogalmai

Az irattározás kellékei, eszközei

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás, stb.)

Tízujjas vakírás

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással.

A jelek szabályai

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei alapján

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai

Szövegformázás

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának adott időszakban érvényes szabályai

Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, előfej, élőláb stb.

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb.

Szimbólumok, képek beszúrása, formázása

Prezentáció és Excel grafikonkészítés

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása

Üzleti kommunikáció

Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje

Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret és emberismeret, az image kialakítása

Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna

Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák

Üzleti protokoll szabályai

A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján

A témakör részletes kifejtése

Információ-kommunikáció technológia

Az IKT fogalma

Az IKT, mint eszköz

Alkalmazásának lehetőségei

Általános statisztika - - (összesen: 36 óra)

A statisztika alapfogalma

A statisztika fogalma, ágai

A statisztikai sokaság fajtái, jellemzői

A statisztikai ismérv és fajtái

A statisztikai adatok rendezése, a csoportosítása

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei

A statisztikai törvény

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai

A viszonyszámokról általában: fogalma, fajtái, számítása, a leggyakrabban használt viszonyszámok jellemzői, alkalmazási területei

          dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám, és ezek összefüggései

          megoszlási, koordinációs viszonyszám és összefüggései

          intenzitási viszonyszám fogalma, fajtái, jellemzői, összefüggések

          a gazdasági életben használt néhány legfontosabb intenzitási viszonyszám

          intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata,

A középértékek fogalma, fajtái, számítása

Helyzeti középértékek: módusz és medián

Számított középértékek

          a mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel

számtani átlag

harmonikus átlag

négyzetes átlag

          idősorok elemzése középértékekkel

kronologikus átlag

mértani átlag

          a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói

Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása

A standardizálás módszere

Standardizálás különbségfelbontással

Főátlagok eltérése

Részátlagok hatása

Összetételhatás

Összefüggés az eltérések között

Az indexek számítása a standardizálás alapján

Főátlag index

Részátlag index

Összetételhatás indexe

Összefüggések az indexek között

Az érték-, ár- és volumenindex

A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők

Az értékindex számítása és értelmezése

Az árindex számítása és értelmezése

A volumenindex számítása és értelmezése

Összefüggés az indexek között

Az árbevételre ható tényezők számszerűsítése, összefüggésük

A grafikus ábrázolás

Grafikus ábrázolás eszközei

Grafikus ábrák készítése

Az ábrázolás alkalmazási területei

Pénzügyi és számviteli alapismeretek - - (összesen: 72 óra)

Pénzügyi szektor alapvetései

A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói

A pénz fogalma, funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, kincsgyűjtés, felhalmozás, vagyontartás)

A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz

Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei)

Pénzügyi intézményrendszer

A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a jegybanktól és más banktól)

Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, forfetírozás), hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték

Semleges bankműveletek

Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői

A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése

Jegybank és a monetáris szabályozás

Az MNB szervezeti felépítése

A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye

A pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások)

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak)

Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA

A nemzetközi pénzügyi intézmények

A pénzforgalom

A pénzforgalom általános szabályai

A fizetési számlák fajtái

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés, formai és tartalmi követelményei

Fizetési számla megnyitása, fizetési számla feletti rendelkezés

A pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításának közös szabályai

Fizetési műveletek jóváhagyása

Titoktartási szabályok (fizetési titok, sorbaállítás)

Fizetési módok

fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, az okmányos meghitelezés (akkreditív)

fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés fizetési számláról

fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás

készpénzfizetés

A készpénzforgalom lebonyolításának helye

A pénztár, pénzkezelés és pénztári forgalom elszámolása

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök

A nemzetközi fizetések általános szabályai

A pénz időértéke

A pénz időértékének fogalma, jelentősége

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával

A váltóval kapcsolatos műveletek

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás

Valuta, deviza-árfolyama

Valuta, deviza és -árfolyam fogalma

A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok

A valuta-, devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások

A pénzügyi piac és termékei

Pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe

Pénzügyi piacok csoportosítása

A részpiacok jellemzői

Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe

Értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai)

Az értékpapírok főbb fajtái

a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái

          vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött szerepe

a részvény fogalma, jellemzői

          a részvények szerepe a gazdaságban

a részvények fajtái és jellemző

a közraktárjegy fogalma, jellemzői

a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze

          váltótípusok: saját és idegenváltó

          váltóműveletek

az állampapírok

          az állampapírok és a monetáris politika kapcsolata

          az állampapírok fajtái és jellemzői

a banki értékpapírok

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek

Értékpapírok értékelése

A kötvény értékelése:

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szándék megállapítása

A kötvények hozamának számítása: névleges hozam, egyszerű hozam

A részvény értékelése:

A törzsrészvény és az elsőbbségi részvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szándék megállapítása

A részvények várható hozamának számítása

Biztosítási alapismeretek

Biztosítási alapfogalmak

A biztosítás szerepe, jelentősége

A biztosítás módszere

Biztosítási ágazatok rendszerei

Biztosítási szerződés és a biztosítási díj

Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság

A számviteli törvény

A számvitel feladatai, területei

A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás)

A számviteli törvény fejezetei

A számviteli alapelvek

A vállalkozások számviteli politikája

A számviteli bizonylatok

A beszámoló szerepe, a beszámoló részei

A beszámolók formái

Beszámolás és könyvvezetés

A vállalkozás vagyona

A leltár fogalma, fajtái.

A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái

A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója

Az eszköz- és forrásoldal sorainak tartalma

Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték)

A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret

A könyvviteli számlák

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete

A vállalati számlarend tartalma

A számlák nyitása

Idősoros és számlasoros könyvelés

Költség- és eredményszámlák

A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata

Tárgyi eszközök elszámolása

Tárgyi eszközök csoportosítása.

Tárgyi eszközök értékelése, mérlegérték megállapítása

Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos)

Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása

Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző finanszírozással)

Tárgyi eszközök üzembe helyezése

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása

Tárgyi eszközök értékesítésének főkönyvi elszámolása

A vásárolt készletek elszámolása

A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik

A vásárolt készletek bekerülési értéke

Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron (tényleges beszerzési áron való nyilvántartásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO elv alapján

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés számítása és könyvelése

Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása

A nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges beszerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés

A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése

Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések bizonylatolása és könyvelése

A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése

A jövedelem elszámolás

A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei

A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése

A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai

A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése

A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás)

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások

A saját termelésű készletek elszámolása

A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása

A saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása

A közvetlen önköltség számítása

Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem)

A saját termelésű készletek állományban vétele, mérlegérték meghatározása

Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei

Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása, és könyvelése

A visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése

A kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése

A saját termelésű készletek állományváltozása

Az eredménykimutatás fajtái, eredménykategóriák

Összköltséges és forgalmi költséges eredménykimutatás összeállítása könyvelt adatok alapján

Adózási alapismeretek – (összesen: 36 óra)

Az államháztartás rendszere         

Az állam szerepe a modern gazdaságban

A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai

Az államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer)

A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés

Adózási alapfogalmak                                                                                                                

Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői

Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, adókedvezmény, adókötelezettség

A magyar adójog forrásai.

Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás

Kiemelt adónemek                                                                                                                      

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadó alanyai

A jövedelem, bevétel, költség

Az adó mértéke

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem)

Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye

Összevont adóalap adója

Adókedvezmények

Általános forgalmi adó

Az áfa jellemzői

Az adóalany

Az adó mértéke

A fizetendő adó megállapítása

Az adó levonási jog

Adólevonási jog korlátozása (alapeset)

Adófizetési kötelezettség

Számlázás (számla, nyugta adattartalma)

A helyi adók

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó

Az egyes típusok adóalanyai

Az adó alapja és mértéke

Az adókötelezettség teljesítése

Vállalkozásfinanszírozás -– (összesen: 36 óra)

A vállalkozás pénzügyi döntései                                                                                              

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai

Befektetési és finanszírozási döntések

Hosszú és rövid távú döntések

A beruházások értékelése                                                                                                         

A beruházásokkal kapcsolatos fogalmak

Befektetés és a beruházás közötti különbség

Beruházások csoportosítása a beruházás szintje, a beruházás jellege, a beruházás összetétele, a megvalósítás finanszírozási forrása, a kivitelezés módja, a gazdasági műszaki hatás, a beruházás célja, az egymáshoz való kapcsolata és kölcsönhatása szerint

A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső pénzáram) és tartalmuk

A beruházások gazdaságossági számításai: statikus és dinamikus számítások

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási pénzeszközök forgási sebessége

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, belső kamatláb, és jövedelmezőségi index

Döntési szabályok a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan

A beruházás megvalósítása, üzembehelyezése

A forgóeszköz-ellátás                                                                                                                 

A forgóeszközök gazdálkodásban betöltött szerepe

A forgóeszköz körforgás, a beszerzés, a termelés és az értékesítés tevékenységek során a forgóeszközök megjelenési formája

A forgóeszköz csökkentés jelentősége

A készletek csoportosítása

A készletek értékelése forgási mutatók alapján

A forgóeszköz szükséglet megállapítása (forgási mutatók, mérlegmódszer alkalmazásával)

Az átmeneti és a tartós forgóeszköz közötti különbség, jellemzőik

A finanszírozás gyakorlata

A finanszírozás fogalma, jellemzői

A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás

A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság, önállóság)

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv

Tartós forgóeszköz-lekötés és átmeneti forgóeszköz lekötés finanszírozása

Az illeszkedési elv értelmezése

Finanszírozási stratégiák: szolid, konzervatív, agresszív

A beruházások finanszírozási forrásai

Önfinanszírozás, vagy külső finanszírozás

A hitel, mint idegen finanszírozási forma

A hitelfajták

A hitelezési eljárás menete

Hitelbiztosítékok

Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára

Forgóeszköz-finanszírozás

Jellemző finanszírozási források

Rövid lejáratú bankhitel és típusai

Kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel), váltótartozás

Faktoring lényege, és igénybevételének jellemzői

Tartós passzívák

Üzletfinanszírozás

Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai

Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv

Az állományi szemléletű terv: a mérlegterv jellemzői

Forgalmi szemléletű terv: a likviditási terv jellemzői

A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések

A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése                                                              

A teljesítménymutatókból nyerhető információk

Elemzés állományi és folyamatszemléletben

A pénzügyi mutatók főbb fajtái

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók

Hatékonysági mutatók

Jövedelmezőségi mutatók

Eladósodási mutatók

Pénzügyi egyensúly mutatói

Piaci érték mutatók

A mutatók kiszámításának értelmezése

Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat – – (összesen: 32 óra)

Beruházások pénzügyi döntései                                                                                               

A beruházások gazdaságossági számításainak gyakorlása feladatok megoldásával:

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási pénzeszközök forgási sebessége

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték és jövedelmezőségi index, a belső megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén)

Döntési szabályok ismeretében a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan magyarázat megfogalmazása

Forgóeszköz-szükséglet megállapítása                                                                                   

A forgóeszköz szükségelt megállapítása feladatok megoldásával a forgási mutatók és a mérlegmódszer alkalmazásával

A forgási idő és fordulatok száma közötti összefüggés értelmezése

Kronologikus átlag alkalmazása az átlagkészlet meghatározásánál

A finanszírozás gyakorlata                                                                                                        

Kölcsöntörlesztés, hiteldíj

Nettó forgótőke kiszámítása

Feladatok a finanszírozás stratégiák megállapítására, és annak értelmezésére

Döntési feladatok finanszírozásra pl. rövid lejáratú hitelfelvétel, vagy váltó diszkontálás

Likviditási terv összeállítása alapadatokkal (egyszerű séma alapján), pótlólagos forrásszükséglet meghatározásával

Pénzügyi teljesítményének mérése                                                                                          

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók, hatékonysági mutatók, jövedelmezőségi mutatók, eladósodási mutatók, pénzügyi egyensúly mutatói, piaci érték mutatók képletének felismerése.

A mutatók kiszámítása konkrét adatok ismeretében.

A mutatók értékének egyszerű magyarázata, levont következtetések megfogalmazása

Adózás tantárgy – – (összesen: 36 óra)

Az adózás rendje                                                                                                                        

Az adózó és az adóhatóságok

Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége

Az adókötelezettség szabályai

Az adómegállapítás formái

Adótitok

Ellenőrzés célja, és fajtái

Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése

Jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási bírság

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok                                                            

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi jövedelemadó törvény alapján (az adómegállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített bevallás, munkáltatói adómegállapítás, adófizetés)

Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb jellemzői

A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő jövedelmek (kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra, és a vállalkozói „kivétre”)

Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése

A bért terhelő járulékok

A szociális hozzájárulási adó

Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér megállapítása gyakorló feladatokon keresztül

A különadózó jövedelmek adóztatása kiemelten az ingóság és az ingatlan értékesítés adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem

Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben

Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái                                                                           

Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban

A vállalkozói személyi jövedelemadó

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási szabályai

Az átalányadózás szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az adónem választásának feltételei

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása

Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke.

Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek

A kisadózó vállalkozások tételes adója

Az adónem választásának feltételei

A KATA alapjának meghatározása

A KATA mértéke (főállású kisadózó, főállásúnak nem minősülő kisadózó)

A KATA által kiváltott adónemek

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az általuk kiváltott adók

Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó és a kisadózó vállalkozások tételes adója körében, esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben

Társaságok jövedelemadózása                                                                                                 

A társasági adó alanyai

Az adófizetési kötelezettség

A társasági adóalap meghatározása

Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem(nyereség) minimum összefüggései

Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége

Az adóalapot módosító tételek csoportjai:

az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek

az adóalapot csak csökkentő tételek

az adóalapot csak növelő tételek

Az adó mértéke

Az alapvető adókedvezmények

Az adózás utáni eredmény és a mérlegszerinti eredmény

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai

Az adónem választásának feltételei

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása

A kisadózó vállalkozások tételes adója alanyai

Az adónem választásának feltételei

A KATA alapjának meghatározása

A kisvállalati adó alanyai

Az adónem választásának feltételei

A KIVA vállalkozói adó alapja és mértéke

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az általuk kiváltott adók

Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és az adózott eredmény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap korrekciós tételek alapján, KATA adóalany fizetési kötelezettségének meghatározása.

Általános forgalmi adó                                                                                                               

Az általános forgalmi adó alanyai

A gazdasági tevékenység fogalma

A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a tv. értelmében

A termék közösségen belüli beszerzés és a termék importja

A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az általános szabályok értelmében

Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása

Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében

Az adó lapjának utólagos csökkentése

Az adó mértéke

Az adó alóli mentességek szabályai

Az adólevonási jog keletkezése

Az előzetesen felszámított adó megosztása

Az adólevonási jog korlátozása

Adófizetési kötelezettség megállapítása

A számlázás szabályai

Feladatok megoldása az általános forgalmi adó fizetendő adójának megállapítására, a vállalkozást terhelő általános forgalmi adó és az előzetesen felszámított adó megosztására vonatkozóan az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára tekintettel.

Helyi adók         

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó

Az egyes típusok adóalanyai

Az adó alapja és mértéke

Az adókötelezettség teljesítése

Egyszerűbb feladatok megoldása a helyi adótörvényben meghatározott adónemekre

Gépjárműadó és cégautóadó                                                                                                    

A gépjárműadó

A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése

Mentesség az adó alól

Az adó alapja és mértéke személyszállító gépjármű és tehergépjármű esetén

Az adó mértéke és az adó kedvezmények

A cégautóadó

A cégautóadó alanyai.

A cégautóadó fizetési kötelezettség keletkezése (bérlet, lízing, kiküldetés, stb.)

Az adó mértéke

A gépjárműadó és a cégautóadó összevezetésének feltételei

Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautóadóra

Elektronikus adóbevallás gyakorlata – – (összesen: 64 óra)

Gyakorlati előkészítés                                                                                                                

A munka előkészítésének menete:

NAV honlapján tájékozódás

Keretprogram letöltés, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk letöltése

A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás megnyitása

A törzsadatok kitöltése

Elektronikus bevallás gyakorlata                                                                                              

Az elkészítendő bevallások fajtái:

A dolgozók be- és kijelentésének elkészítése, adatváltozások bejelentése, valamint az egyszerűsített dolgozói bejelentés (T1041, T1042E)

Bevallás elkészítése a foglalkoztató, kifizetőhely havi szja, szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről a munkavállalók és minden egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy munkavégzésével kapcsolatosan (08-as és 08E bevallás)

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó (jövedelme szerint adózó és átalányadózó) és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) bevallás elkészítése, alkalmazásának esetei

Az eva bevalláshoz szükséges adatállomány, a bevallás elkészítése egyéni- és társas vállalkozás esetén (43-as bevallás)

Az átvezetési kérelem elkészítése az adónemek közötti adók átvezetése és a visszaigénylendő adó, járulék illetve az esetleges adókiutalás (17-es bevallás)

A személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások begyűjtése után magánszemély, illetve egyéni vállalkozó - (jövedelme szerint adózó, átalányadózó, ekhós adóalany) - 53-as bevallásának elkészítése

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás)

Az éves adatszolgáltatás teljesítése a dolgozó felé a munkavállaló éves munkájával kapcsolatos bevételeinek, levont adójának, járulékainak bevallására (M30-as bevallás)

Munkáltatói éves adatszolgáltatás a személyi jövedelemadó megállapításához (M29)

Az egészségügyi szolgáltatási járulék alá való ki- és bejelentés (T1011-es bevallás)

Általános forgalmi adó bevallás készítése (65-ös bevallás)

Egyéni vállalkozó, társaság éves iparűzési adójának a bevallása

Az adatlap elkészítése a kilépő dolgozó időszaki béradatainak összesítésére (Adatlap évszám)

A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (kata)

Nyilatkozat elkészítése a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás)

A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számonkérhető, ha időközben más szám, vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni.

A bevallások ellenőrzése                                                                                                           

A kész bevallások áttekintése

Szükség esetén a kitöltési útmutató használata

Ellenőrzési funkció futtatása

Jelzett hibák javítása, mentés, a hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre

Gazdálkodási ismeretek - - (összesen: 36 óra)

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel

Az innováció lényege és szerepe a vállalkozásnál

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása

A tárgyi eszközök üzemfenntartásának szerepe

A beruházás szerepe a vállalkozásnál

A beruházások gazdaságossági vizsgálata

A beruházás folyamata

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer

A vállalkozási logisztika lényege és szerepe

A logisztika területei, a logisztika anyagi és információs folyamatai

A logisztikai rendszer szerkezete

A logisztika stratégiai kérdései

A logisztikai rendszer működése

A forgóeszközök fogalma, főbb csoportjai (vásárolt és saját termelésű készletek)

A készletgazdálkodás, struktúra kialakítása, készletnormák, anyagnormák

A teljes forgóeszköz állománnyal való gazdálkodás (optimális összetétel, hatékonyság, igényesség, forgási sebesség)

Munkaerő és bérgazdálkodás

A munkaerő és bérgazdálkodás feladatai

A vállalkozás munkaerő-szükségletének biztosítása (szükséglet meghatározása, biztosítása, hatékony foglalkoztatás)

Munkajogi alapismeretek, (munkaviszony, munkaviszony létesítése, megszűnése, megszüntetése, munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei, munkaszerződés)

Bérgazdálkodás, ösztönzés, érdekeltségei rendszer

A kereseti arányok kialakítása

A beosztott és vezető munkavállalók belső érdekeltségi rendszere

A vállalaton belüli szervezeti egységek érdekeltségi rendszere

Gazdálkodás, gazdaságosság

A vállalkozás eszközei és ráfordítások

Az árbevétel és a jövedelem

A jövedelem és jövedelmezőség

Az árbevétel és profit, fedezeti pont és üzemszüneti pont

Az eredményesség javításának főbb útjai

A vállalkozás vagyoni helyzete

A vállalati pénzgazdálkodás tartalma, főbb elemei

A befektetés és finanszírozás összefüggése

A vállalkozás külső és belső pénzügyi kapcsolatai

A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája

A vezetés lényege és funkciói

A vezetői döntések, a vállalkozás szervezete

A tervezés szerepe, fajtái a vállalkozásnál

A vállalati stratégia szerepe, a stratégiai tervezés folyamata

A vállalkozási stratégia főbb elemei, fajtái, megvalósítása

Az üzleti terv felépítése és tartalma

A vállalkozás válsága

A vállalati válság lényege, kialakulásának okai

A vállalati válság szakaszai és típusai

A vállalati válság leküzdése

Válságkezelő stratégiák

A csődeljárás

A felszámolási eljárás

A végelszámolás


Vámügyintéző szakképesítéshez kapcsolódó órák

Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy - - (összesen: 72 óra)

Mikrogazdasági alapok

Gazdasági alapfogalmak

Termelési tényezők

Gazdasági körforgás

A fogyasztói magatartás és a kereslet

Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus

A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők

A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói magatartásban

Az egyéni és a piaci kereslet

A vállalat termelői magatartása és a kínálat

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái

A termelés technikai, gazdasági összefüggései

A termelés költségei, a költségfüggvények

A piac formái és a kínálat

A piacszabályozás

Gazdálkodás, gazdaságosság

Költség, kiadás, ráfordítás bevétel fogalma

A fedezeti összeg

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye

A vállalkozások alapítása, működése

A vállalkozásokról általában, a mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzője

Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése

A társas vállalkozások formái, sajátosságai

A társas vállalkozások alapítása, működése

A táras vállalkozások megszűnése

Csődeljárás, felszámolási eljárás

Cégnyilvántartás

A vállalkozás szervezete

A vezetés fogalma, vezetési szintek

A vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai

A vezetés és irányítás információ bázisa

A controlling tevékenység szerepe

A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai

Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok.

A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői

A makrogazdaság piacai

Az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe

Monetáris és fiskális politika

Az államháztartás rendszere

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai

A nemzetgazdaság ágazati rendszere

A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere

A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam, stb.)

A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk

A tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok

Nemzetgazdasági ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok, a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük

A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék

A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke

A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei

Marketing és áru-kódrendszer

Marketing alapfogalmak

A marketing szerepe a vállalkozásban

Piackutatás

Marketingmix

Marketingstratégia

A reklámtevékenység jogi eszközei

Versenyszabályozás

Fogyasztóvédelmi alapismeretek

Piacfelügyeleti alapfogalmak

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók

Vámtarifa (Nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben

Vámtarifák kialakulásának története

VET (brüsszeli) Nómenklatúra

HR Nómenklatúra

Kombinált Nómenklatúra

Közös Vámtarifa

TARIC

A magyar nemzeti vámtarifa kialakulása

Vámtarifa felépítése

Vámtarifaszám jelentősége

Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban

Nómenklatúra időállapota

Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata

Közösségi jogalkotás szerepe az áruosztályozással kapcsolatosan

Európai Bizottság

Vámkódex Bizottság

Komitológiai ülések

Jogi alapismeretek

A jog lényege, fogalma, funkciói

A jogforrás és jogforrási hierarchiája

A jogviszony

A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége

A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása

A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban

A jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás

Tulajdonjog

A tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok

A birtoklás és birtokvédelem

A használat és hasznok szedése

A rendelkezés joga

A tulajdonjog korlátozásai

Eredeti és származékos tulajdonszerzés

A kötelmi jog

Szerződések fogalma, fajtái

A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés

A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése

A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése

A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, kezesség)

A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, szállítmányozás, fuvarozás, hitel- és számlaszerződés, lízing, biztosítás

Ügyviteli gyakorlatok - - (összesen: 36 óra)

Munkavédelmi alapismeretek

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők.

A megelőzés fontossága és lehetőségei

          A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy)

          Veszélyes és ártalmas termelési tényezők

A munkahelyek kialakításának általános szabályai

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben

Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében

Levelezés és iratkezelés

A levél fajtái, formai ismérvei

A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai

A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés, stb.)

Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás, stb.

A projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése

Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, igazolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok.

A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, feljegyzés, stb.)

Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.)

Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés, stb.)

Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata

Az ügyiratkezelés alapfogalmai

Az irattározás kellékei, eszközei

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás, stb.)

Tízujjas vakírás

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással.

A jelek szabályai

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei alapján

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai

Szövegformázás

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának adott időszakban érvényes szabályai

Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, előfej, élőláb stb.

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb.

Szimbólumok, képek beszúrása, formázása

Prezentáció és Excel grafikonkészítés

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása

Üzleti kommunikáció

Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje

Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret és emberismeret, az image kialakítása

Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna

Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák

Üzleti protokoll szabályai

A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján

A témakör részletes kifejtése

Információ-kommunikáció technológia

Az IKT fogalma

Az IKT, mint eszköz

Alkalmazásának lehetőségei

Általános statisztika - - (összesen: 36 óra)

A statisztika alapfogalma

A statisztika fogalma, ágai

A statisztikai sokaság fajtái, jellemzői

A statisztikai ismérv és fajtái

A statisztikai adatok rendezése, a csoportosítása

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei

A statisztikai törvény

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai

A viszonyszámokról általában: fogalma, fajtái, számítása, a leggyakrabban használt viszonyszámok jellemzői, alkalmazási területei

          dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám, és ezek összefüggései

          megoszlási, koordinációs viszonyszám és összefüggései

          intenzitási viszonyszám fogalma, fajtái, jellemzői, összefüggések

          a gazdasági életben használt néhány legfontosabb intenzitási viszonyszám

          intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata,

A középértékek fogalma, fajtái, számítása

Helyzeti középértékek: módusz és medián

Számított középértékek

          a mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel

számtani átlag

harmonikus átlag

négyzetes átlag

          idősorok elemzése középértékekkel

kronologikus átlag

mértani átlag

          a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói

Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása

A standardizálás módszere

Standardizálás különbségfelbontással

Főátlagok eltérése

Részátlagok hatása

Összetételhatás

Összefüggés az eltérések között

Az indexek számítása a standardizálás alapján

Főátlag index

Részátlag index

Összetételhatás indexe

Összefüggések az indexek között

Az érték-, ár- és volumenindex

A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők

Az értékindex számítása és értelmezése

Az árindex számítása és értelmezése

A volumenindex számítása és értelmezése

Összefüggés az indexek között

Az árbevételre ható tényezők számszerűsítése, összefüggésük

A grafikus ábrázolás

Grafikus ábrázolás eszközei

Grafikus ábrák készítése

Az ábrázolás alkalmazási területei

Pénzügyi és számviteli alapismeretek - - (összesen: 68 óra)

Pénzügyi szektor alapvetései

A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói

A pénz fogalma, funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, kincsgyűjtés, felhalmozás, vagyontartás)

A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz

Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei)

Pénzügyi intézményrendszer

A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a jegybanktól és más banktól)

Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, forfetírozás), hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték

Semleges bankműveletek

Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői

A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése

Jegybank és a monetáris szabályozás

Az MNB szervezeti felépítése

A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye

A pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások)

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak)

Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA

A nemzetközi pénzügyi intézmények

A pénzforgalom

A pénzforgalom általános szabályai

A fizetési számlák fajtái

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés, formai és tartalmi követelményei

Fizetési számla megnyitása, fizetési számla feletti rendelkezés

A pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításának közös szabályai

Fizetési műveletek jóváhagyása

Titoktartási szabályok (fizetési titok, sorbaállítás)

Fizetési módok

fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, az okmányos meghitelezés (akkreditív)

fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés fizetési számláról

fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás

készpénzfizetés

A készpénzforgalom lebonyolításának helye

A pénztár, pénzkezelés és pénztári forgalom elszámolása

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök

A nemzetközi fizetések általános szabályai

A pénz időértéke

A pénz időértékének fogalma, jelentősége

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával

A váltóval kapcsolatos műveletek

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás

Valuta, deviza-árfolyama

Valuta, deviza és -árfolyam fogalma

A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok

A valuta-, devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások

A pénzügyi piac és termékei

Pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe

Pénzügyi piacok csoportosítása

A részpiacok jellemzői

Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe

Értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai)

Az értékpapírok főbb fajtái

a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái

          vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött szerepe

a részvény fogalma, jellemzői

          a részvények szerepe a gazdaságban

a részvények fajtái és jellemző

a közraktárjegy fogalma, jellemzői

a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze

          váltótípusok: saját és idegenváltó

          váltóműveletek

az állampapírok

          az állampapírok és a monetáris politika kapcsolata

          az állampapírok fajtái és jellemzői

a banki értékpapírok

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek

Értékpapírok értékelése

A kötvény értékelése:

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szándék megállapítása

A kötvények hozamának számítása: névleges hozam, egyszerű hozam

A részvény értékelése:

A törzsrészvény és az elsőbbségi részvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szándék megállapítása

A részvények várható hozamának számítása

Biztosítási alapismeretek

Biztosítási alapfogalmak

A biztosítás szerepe, jelentősége

A biztosítás módszere

Biztosítási ágazatok rendszerei

Biztosítási szerződés és a biztosítási díj

Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság

A számviteli törvény

A számvitel feladatai, területei

A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás)

A számviteli törvény fejezetei

A számviteli alapelvek

A vállalkozások számviteli politikája

A számviteli bizonylatok

A beszámoló szerepe, a beszámoló részei

A beszámolók formái

Beszámolás és könyvvezetés

A vállalkozás vagyona

A leltár fogalma, fajtái.

A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái

A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója

Az eszköz- és forrásoldal sorainak tartalma

Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték)

A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret

A könyvviteli számlák

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete

A vállalati számlarend tartalma

A számlák nyitása

Idősoros és számlasoros könyvelés

Költség- és eredményszámlák

A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata

Tárgyi eszközök elszámolása

Tárgyi eszközök csoportosítása.

Tárgyi eszközök értékelése, mérlegérték megállapítása

Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos)

Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása

Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző finanszírozással)

Tárgyi eszközök üzembe helyezése

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása

Tárgyi eszközök értékesítésének főkönyvi elszámolása

A vásárolt készletek elszámolása

A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik

A vásárolt készletek bekerülési értéke

Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron (tényleges beszerzési áron való nyilvántartásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO elv alapján

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés számítása és könyvelése

Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása

A nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges beszerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés

A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése

Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések bizonylatolása és könyvelése

A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése

A jövedelem elszámolás

A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei

A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése

A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai

A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése

A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás)

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások

A saját termelésű készletek elszámolása

A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása

A saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása

A közvetlen önköltség számítása

Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem)

A saját termelésű készletek állományban vétele, mérlegérték meghatározása

Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei

Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása, és könyvelése

A visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése

A kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése

A saját termelésű készletek állományváltozása

Az eredménykimutatás fajtái, eredménykategóriák

Összköltséges és forgalmi költséges eredménykimutatás összeállítása könyvelt adatok alapján

Adózási alapismeretek – (összesen: 36 óra)

Az államháztartás rendszere         

Az állam szerepe a modern gazdaságban

A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai

Az államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer)

A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés

Adózási alapfogalmak                                                                                                                

Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői

Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, adókedvezmény, adókötelezettség

A magyar adójog forrásai.

Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás

Kiemelt adónemek                                                                                                                      

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadó alanyai

A jövedelem, bevétel, költség

Az adó mértéke

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem)

Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye

Összevont adóalap adója

Adókedvezmények

Általános forgalmi adó

Az áfa jellemzői

Az adóalany

Az adó mértéke

A fizetendő adó megállapítása

Az adó levonási jog

Adólevonási jog korlátozása (alapeset)

Adófizetési kötelezettség

Számlázás (számla, nyugta adattartalma)

A helyi adók

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó

Az egyes típusok adóalanyai

Az adó alapja és mértéke

Az adókötelezettség teljesítése

Jogi-, adójogi szabályozás keretei tantárgy – – (összesen: 36 óra)

Közigazgatási alapismeretek        

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) általános szabályai

Hatáskör, illetékesség, joghatóság

Az ügyféli kérelmekre vonatkozó rendelkezések

Képviselő alkalmazásának szabályai

Az eljárás akadályozásának következményei

A hatóság döntéseire vonatkozó rendelkezések

Bizonyítási eljárás szabályai

Jogorvoslat és végrehajtás a közigazgatási eljárásban

Eljárási költség fogalma, viselésére és a mentességre vonatkozó szabályok

Elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezések

Adójogi alapismeretek                                                                                                               

Az Adózás Rendjéről Szóló Törvény (Art) általános rendelkezései

Az Art. alapelvei

Az adózó és az adóhatóságok, jogok és kötelezettségek

Az adózó képviselete

Adókötelezettségekre vonatkozó rendelkezések

Az adóigazgatási eljárás helye és szerepe az adózás folyamatában

Az adóellenőrzéssel kapcsolatos szabályok

Az adóigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere

Az Art. és a Ket. összefüggései

Az ÁFA törvény kapcsolata a vám-, jövedéki és termékdíj szakterületekkel

A regisztrációs adóra vonatkozó rendelkezések

Az energiaadó szabályozása

A népegészségügyi termékadót érintő szabályok

A büntetőjog és szabálysértési jog általában

 

Jogi-, adójogi gyakorlat tantárgy – – (összesen: 36 óra)

Ügyintézés a közigazgatásban                                                                                                  

Közreműködés közigazgatási hatósági eljárásokban

Iratkezelési és adminisztratív teendők ellátása

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok teljesítése

Hatósági engedélyezési eljárásokban való közreműködés

Közreműködés a hatósági ellenőrzésben és a végrehajtási eljárásban

Kérelmek előkészítése, benyújtása

Hatásköri, illetékességi szabályok alkalmazása

Eljárási költség tervezése és megfizetése

Ügyintézés az adóigazgatásban                                                                                               

Az adózással összefüggő anyagi és eljárásjogi normák alkalmazása

Adóbevallások készítése, adóigazgatási feladatok ellátása, adónaptár kezelése

         Adózással kapcsolatos nyilvántartások vezetése,információk gyűjtése

Közreműködés a gazdálkodó szervezet adózással kapcsolatos feladatainak tervezésében és végrehajtásában

Adózással kapcsolatos adatok szolgáltatatása, ellenőrzésre előkészítése

Közreműködés az adóhatóságok ellenőrzéseinél

Informatikai rendszerek alkalmazása

Önellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása

Vámtarifa és áruosztályozás tantárgy - – (összesen: 36 óra)

Vámtarifák kialakulása                                                                                                               

Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata

A tarifák kialakulása és fejlődése

Hazai és nemzetközi szabályozás

VET nómenklatúra

HR nómenklatúra

Közös vámtarifa (kombinált nómenklatúra)

A vámtarifa törvény felépítése és szabályai

Kombinált Nómenklatúra szerkezete                                                                                        

Szerkezeti felépítés

I. rész Bevezető rendelkezések (Általános szabályok és különös rendelkezések)

II. rész Vámtarifa

Mellékletek jelentősége

Vámtarifaszámok (VTSZ)

Vámtarifaszám felépítése

Áruosztályozási szabályok                                                                                                        

Az áruosztályozás általános szabályai (1-6 szabály)

Áruosztályok (I-XXI. Áruosztály) bemutatása

Árucsoportok (1-99 árucsoport) ismertetése

Összefüggések az egyes árucsoportok között

Kereskedelempolitikai intézkedések (KERPOL) az áruosztályozás során

Az áruosztályozás informatikai támogatása                                                                            

Az áruosztályozást támogató informatikai rendszer bemutatása (TARIC)

A TARIC menürendszere

TARIC kiegészítő kódok (1.-4. pozíció) szerepe és jellemzői

A Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF) és az EBTI rendszer

Mintavétel szabályai                                                                                                                   

A helyes vámtarifaszám megállapításához kapcsolódó mintavétel szabályai

A mintavételi cél meghatározásának szempontjai

Különféle termékek mintavétele során alkalmazandó speciális szabályok

Áruosztályozás gyakorlata tantárgy – – (összesen: 36 óra)

TARIC rendszer használata                                                                                                       

Lekérdezés a TARIC rendszerből

TARIC kiegészítő kódok (1.-4. pozíció) alkalmazása

Az egységes vámáru nyilatkozat (EV) 33. számú rovatának kitöltése a TARIC segítségével

Kereskedelempolitikai intézkedések (KERPOL) alkalmazása az áruosztályozás során.

A TARIC menü rendszerének kezelése

Mintavétel árubesorolás érdekében                                                                                         

Mintavétel KTF kezdeményezése céljából

Mintavétel belső minőség-ellenőrzés vagy szakértői véleményezés érdekében

Közreműködés hatósági mintavétel során

A minták lezárása és kezelése

A minta azonosítása és dokumentálása

Mintavételi jegyzőkönyv felvétele

Az ellenminta felhasználása jogorvoslati eljárásban

Kapcsolattartás a NAV Szakértői Intézetével továbbá más akkreditált laboratóriummal

Minta megsemmisítése és dokumentálása

Környezet- és munkavédelmi szabályok alkalmazása

Mintavevő eszközök használata

Vámjogi szabályozás tantárgy – – (összesen: 32 óra)

Általános vámjogi rendelkezések                                                                                             

A vámjog jogforrásai és hatályaik

Alapfogalmak

Az áruk vámjogi helyzete

A képviseletre vonatkozó szabályok

Az áruk származása                                                                                                                    

Származó termék fogalma

Nem preferenciális származási szabályok

Preferenciális származási szabályok

Kommuláció

Származást igazoló okmányok

Vámérték           

Vámérték meghatározásának módszerei

Az ügyleti érték; vámérték kiigazító tényezők

A fuvarparitások (Incoterms klauzulák)

Termékimportot érintő fizetési kötelezettségek                                                                      

A vámtartozásra vonatkozó általános szabályok

Egyéb terhek

Vámokmányok és egyéb dokumentumok szerepe az áruforgalomban

Kereskedelmi és nem kereskedelmi jellegű áruforgalom eltérései

Vámeljárások szabályai                                                                                                             

Vámeljárások, ügyletek

Egyes vámeljárásokra vonatkozó speciális előírások

A vámfelügyelet szabályai

Biztosíték a vámtartozás fedezetére

Az árunyilatkozat fajtái és mellékletei

Az Engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO)

Tilalmak és korlátozások a nemzetközi áruforgalomban

Közreműködés szabályai a vámhatósági eljárásban

Az uniós és nem uniós áruk mintavételének szabályai

Vámhatósági döntések és következményeik

Jogkövetkezmények

Jogorvoslati lehetőségek a vámeljárások során

Vámjogi gyakorlat tantárgy – – (összesen: 32 óra)

Vámtartozás     

A vámérték kimunkálása

Az áru származásának meghatározása

A vámtartozás megállapítása

Származás igazolásával kapcsolatos feladatok ellátása

Biztosíték a lehetséges vagy meglévő vámtartozásra

A behozatali vagy kiviteli vám összegének megfizetése

Vámeljárások folyamata                                                                                                             

Vámazonosító szám (VPID); gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító számának (EORI) igénylése

Az árunyilatkozat és mellékleteinek kitöltése és benyújtása

Elektronikus vámeljárások kezdeményezése

A képviselet gyakorlása, nemzetközi vámokmányok kezelése

Utólagos intézkedés iránti kérelem benyújtása

A vám visszafizetése vagy elengedése és ÁFA visszaigénylés kezdeményezése

Közreműködéssel kapcsolatos feladatok az egyes vámeljárásokban

Jogkövetkezményekkel és intézkedésekkel kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzései során az adózó jogainak érvényesítése és kötelezettségeinek teljesítése

Az ügyintéző feladatai és kötelezettségei az uniós és nem uniós áruk mintavétele és megsemmisítése során


A Pénzügyi ügyintéző szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

1., Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikus bevallás

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

2., Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat aránya: 40%

3., Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat előleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként. A Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrész a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%


A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati és írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatát a vizsgázó külön-külön legalább 50%-os szinten teljesítette.

A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

90 - 100%

jeles (5)

80 - 89%

jó (4)

65 - 79%

közepes (3)

50 - 64%

elégséges (2)

0 - 49%

elégtelen (1)

A Vámügyintéző komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 1. 1.Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Áruosztályozás

A vizsgafeladat ismertetése: Áruosztályozás és áruismeret szabályainak alkalmazása a tarifális besorolás keretében a Kombinált Nómenklatúra alkalmazásával központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

 1. 2.Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vámjogi feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a vámeljárás kezdeményezéséhez szükséges vámáru-nyilatkozat kitöltése, a helyes vámtarifaszám megállapítása (a konkrét vámeljáráshoz kapcsolódó TARIC kód megállapítása, az áruosztályozás szempontjainak indokolásával), az esetlegesen felmerülő vámtartozás, illetve egyéb terhek, vagy vámbiztosíték megállapítása és ismertetése központi írásbeli feladatlap alapján. A központi írásbeli feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. A feladat megoldásához a hatályos Egységes Vámáru-nyilatkozat Kitöltési Útmutatója és a Kombinált Nómenklatúra használható.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 45%

 1. 3.Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vámjogi és vámtarifa feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az áruosztályozás és áruismeret szabályainak alkalmazása a tarifális besorolás keretében, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, továbbá a vámjog és a vámeljárások, valamint a kapcsolt jogszabályok alkalmazása.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A központi gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az Áruosztályozás vizsgafeladatot legalább 60%-os szinten teljesíti.

A központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó Vámjogi feladatok vizsgafeladatot legalább 60%-os szinten teljesíti.

A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati és írásbeli vizsgatevékenységek vizsgafeladatai eredményesek.

A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

90-100% jeles (5)

80-89% jó (4)

70-79% közepes (3)

60-69% elégséges (2)

0-59% elégtelen (1)


A mellékszakképesítést nem választók szakmai órái

1. A tantárgy oktatásának célja:

A közlekedés szabályai tantárgy célja olyan tanulókat képezni, akik képesek elméletben önállóan, biztonságosan, kulturáltan, a szabályokat betartva, a környezetet kímélve közlekedni, és később egy tanfolyami oktatás elvégzése után sikeres elméleti hatósági vizsgát tenni.

2. Tantárgyi jellemzők:

Elmélet: 72 óra

Gyakorlat: - óra

3. Tananyag tartalma, fejlesztendő kompetenciák és az oktatására meghatározott óraszám:

Tananyagelem megnevezése

Fejlesztendő kompetenciák

A képzésre fordított óraszám

A tantárgy célja, figyelemfelkeltés, motiválás

1 óra

Alapismeretek

-       Az úttal kapcsolatos fogalmak,

-       A járművekkel, forgalommal kapcsolatos fogalmak

-       A járművezetés személyi feltételei

Áttekintő képesség,

Szakmai szövegértési képesség,

Figyelem megosztás képessége

Verbális kommunikációs készség.

8 óra

Közúti jelzések

- közúti jelzőtáblák

- útburkolati jelek

- fényjelző készülékek

- rendőri karjelzések

Verbális kommunikációs készség,

Szakmai szövegértési készség,

Áttekintő képesség

Logikus gondolkodás

12 óra

A közlekedés

- elindulás, haladás az úton,

- sebesség, követési távolság,

- irányváltoztatás,

- előzés, kikerülés, kitérés,

- párhuzamos közlekedés,

- villamos pálya

Szövegértési készség fejlesztés,

Problémamegoldó képesség

Áttekintő képesség

8 óra

Elsőbbség az útkereszteződésben

Problémamegoldó képesség,

Áttekintő képesség,

Szakmai szövegértelmezés,

Logikus gondolkodás

10 óra

Egyéb közlekedési szabályok

-            megfordulás, hátramenet,

-            vasúti átjáró,

-            lakó-pihenő övezet,

-            megállás, várakozás,

-            gyalogosok

-            megkülönböztető és figyelmeztető jelzést használó járművek,

-            terhelhetőség, kivilágítás

Szakmai szövegértés,

Áttekintő képesség

Problémamegoldó képesség,

Logikus gondolkodás,

Közlekedési érzék kialakítása.

12 óra

A gépkocsivezetés elmélete

-            emberi tényezők,

-            a gépkocsi és az út kapcsolat,

-            autós fizika

-            a forgalomban a közlekedési partnerek és az emberek jellemzői

-            környezetvédelem

Áttekintő képesség,

Szakmai szövegértés,

6 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

A karosszéria

Szövegértési készség fejlesztés,

Problémamegoldó képesség

Áttekintő képesség

3 óra

A motor

Működési elvek, tüzelőanyag ellátás

Szövegértési készség fejlesztés,

Problémamegoldó képesség

Áttekintő képesség

3 óra

Villamos berendezések
- akkumulátor,

- áramfejlesztő

- világító és jelző berendezések

- biztosítók

Szövegértési készség fejlesztés,

Problémamegoldó képesség

Áttekintő képesség,

Logikus gondolkodás

3 óra

Erőátviteli berendezések

Szövegértési készség fejlesztés,

Problémamegoldó képesség

Áttekintő képesség,

Logikus gondolkodás

2 óra

A futómű

Szövegértési készség fejlesztés,

Problémamegoldó képesség

Áttekintő képesség,

Logikus gondolkodás

2 óra

Év végi ismétlés

Áttekintő képesség

2 óra

 1. 4.Tanítási segédanyag (könyv, PP stb.):

Kontra Károly: Interaktív KRESZ könyv személygépkocsi vezetők részére, Kontra Kereskedelmi és Oktatási Kft, Püspökladány, 2017.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Internetes források: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, https://net.jogtar.hu

 1. 5.Követelmény és értékelés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)

Számonkérés, értékelés módszere: TESZT - feladatlapok

A Szakmai orientációs munkaközösség által meghatározott egységes pontozási, százalékszámítási feltételek szerint történik a ponthatárok megállapítása az értékelésnél.

Az elvárható szint (40 % - tól elégséges)

100 % - 86 % 5

85 % - 71 % 4

70 % - 56 % 3

55 % - 40% 2

39 %. – 0 % 1

Közlekedés informatika

1. A tantárgy oktatásának célja: A közlekedés technikája és a közlekedés üzemvitel és a közlekedés szabályai tantárgyak ismeretanyagának gyakorlati alkalmazása informatikai eszközök segítségével. A tantárgy elősegíti a közlekedéssel kapcsolatos ismeretanyag komplexebb áttekintését.

2. Tantárgyi jellemzők:

Elmélet: -

Gyakorlat: 72 óra

3. Tananyag tartalma, fejlesztendő kompetenciák és az oktatására meghatározott óraszám:

Tananyagelem megnevezése

Fejlesztendő kompetenciák

A képzésre fordított óraszám

A gépkocsi és az út kapcsolata,

Autós fizika,

Logikus gondolkodás,

Számolási képességek,

Szakmai szövegértés.

Informatikai eszközök helyes használata

10 óra

A járművek mozgásának jellemzői,

Menetellenállások

-       légellenállás,

-       emelkedési ellenállás,

-       gördülési ellenállás

Logikus gondolkodás,

Számolási képességek,

Szakmai szövegértés.

Informatikai eszközök helyes használata

10 óra

A járművek menetdinamikája

Kicsúszások,

Kiborulások

Határsebességek

Centrifugális erő

Feladatértelmezés,

Informatikai eszközök helyes használat

Adatok logikus, összefüggő ábrázolása,

Számolási képesség

10 óra

A közúti közlekedés technikája:

A közúti közlekedés fejlődése,

Motorizáció a közúti közlekedésben

Energiaforrások, a járművek mozgatásához használt energiaforrások vizsgálata.

Internetes adatgyűjtés,

A menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra vonatkozó szabályok alkalmazása.

Információforrások kezelése,

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban.

Utazással kapcsolatos információadás.

Ajánlatok, reklámok készítése.

8 óra

A motorok munkavégzése

Számolási képesség

Kritikai gondolkodás,

Számítógépes alkalmazások

4 óra

A vasúti közlekedés technikája.

A vasút fejlődése,

A menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra vonatkozó szabályok

Gazdaságossági elemzések

Internetes adatgyűjtés

Gazdaságossági elemzések, értékelések készítése,

Informatikai eszközök helyes használata

Adatok logikus, összefüggő ábrázolása,

Számolási képesség

10 óra

Vízi közlekedés technikája:

A vízi közlekedés fejlődése,

A menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra vonatkozó szabályok.

Gazdaságossági elemzések

Internetes adatgyűjtés,

Informatikai eszközök helyes használat

Adatok logikus, összefüggő ábrázolása,

Számolási képesség

10 óra

A légi közlekedés technikája:

A légi közlekedés fejlődése,

Menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra vonatkozó szabályok.

Gazdaságossági elemzések

Internetes adatgyűjtés,

Ajánlatok készítése,

Információforrások kezelése,

Számolási készség fejlesztés,

Adatábrázolás,

Informatikai eszközök helyes használata

10 óra

4. Tanítási segédanyag (könyv, PP stb.)

Lenzsér Levente - Reider László KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK Tk. Műszaki könyvkiadó

Csajági Sándor – Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Bp.

5. Követelmény és értékelés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékeléssel.

A Szakmai orientációs munkaközösség által meghatározott egységes pontozási, százalékszámítási feltételek szerint történik a ponthatárok megállapítása az értékelésnél.

Az elvárható szint (40 % - tól elégséges)

100 % - 86 % 5

85 % - 71 % 4

70 % - 56 % 3

55 % - 40% 2

39 %. – 0 % 1

Közlekedés üzemvitel esettanulmányok

1. A tantárgy oktatásának célja:

A közlekedés üzemvitel gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a gyakorlatban ismerjék meg az egyes közlekedési alágazatok fuvarozási folyamatainak jellegzetességeit, valamint a közlekedéssel összefüggő üzemviteli ismereteket. Ismerjék meg továbbá a közlekedés üzemvitel során felmerülő esetleges problémák, rendkívüli helyzetek, adatszolgáltatások megoldásának lehetséges módjait, módszereit, azok megoldásának lehetséges (matematikai) módszereit.

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedés üzemvitel, a közlekedési alapfogalmak és a közlekedés technikája tantárgyhoz, valamint az összefüggő szakmai gyakorlathoz.

2. Tantárgyi jellemzők:

Elmélet: 136 óra

Gyakorlat: - óra

3. Tananyag tartalma, fejlesztendő kompetenciák és az oktatására meghatározott óraszám:

Tananyagelem megnevezése

Fejlesztendő kompetenciák

A képzésre fordított óraszám

A vasúti közlekedés üzemvitele esettanulmányok

36 óra

Vasúti közlekedés kapacitás és teljesítménymutatói, illetve a hozzájuk kapcsolódó számításos feladatok

Vasúti szállítási folyamat főbb jellemzői (személy – áruszállítás)

Üzemi teljesítmények, kihasználási mutatók

A fentiekkel kapcsolatos számításos feladatok megoldása elemzése

Szakmai kompetenciák

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban

Hallott és olvasott szakmai szöveg megértése

Rendszerezőképesség fejlesztése

Információ források kezelése

Információgyűjtés, információk önálló rendszerezése

Figyelem összpontosítás

Elemi matematikai, problémamegoldó készségek fejlesztése

A közúti közlekedés üzemvitele esettanulmányok

36 óra

Közúti közlekedés kapacitás és teljesítménymutatói, illetve a hozzájuk kapcsolódó számításos feladatok

Közúti szállítási folyamat főbb jellemzői (személy – áruszállítás)

Üzemi teljesítmények, kihasználási mutatók

A fentiekkel kapcsolatos számításos feladatok megoldása elemzése

Szakmai kompetenciák

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban

Hallott és olvasott szakmai szöveg megértése

Rendszerezőképesség fejlesztése

Információ források kezelése

Információgyűjtés, információk önálló rendszerezése

Figyelem összpontosítás

Elemi matematikai, problémamegoldó készségek fejlesztése

A vízi közlekedés üzemvitele esettanulmányok

15 óra

Vízi közlekedés kapacitás és teljesítménymutatói, illetve a hozzájuk kapcsolódó számításos feladatok

Vízi szállítási folyamat főbb jellemzői (személy – áruszállítás)

Üzemi teljesítmények, kihasználási mutatók

A fentiekkel kapcsolatos számításos feladatok megoldása elemzése

Szakmai kompetenciák

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban

Hallott és olvasott szakmai szöveg megértése

Rendszerezőképesség fejlesztése

Információ források kezelése

Információgyűjtés, információk önálló rendszerezése

Figyelem összpontosítás

Elemi matematikai, problémamegoldó készségek fejlesztése

A légi közlekedés üzemvitele esettanulmányok

20 óra

Légi közlekedés kapacitás és teljesítménymutatói, illetve a hozzájuk kapcsolódó számításos feladatok

Légi szállítási folyamat főbb jellemzői (személy – áruszállítás)

Üzemi teljesítmények, kihasználási mutatók

A fentiekkel kapcsolatos számításos feladatok megoldása elemzése

Szakmai kompetenciák

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban

Hallott és olvasott szakmai szöveg megértése

Rendszerezőképesség fejlesztése

Információ források kezelése

Információgyűjtés, információk önálló rendszerezése

Figyelem összpontosítás

Elemi matematikai, problémamegoldó készségek fejlesztése

Különleges esettanulmányok

29 óra

Veszélyes áruk, különleges áruk, szállítása, kezelése

Kombinált áruszállítás esetei

Különleges személyszállítási módok, esetek

Rakodási, raktározási és egyéb a közlekedés üzemtanhoz kapcsolódó esetek tanulmányozása

Szakmai kompetenciák

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban

Hallott és olvasott szakmai szöveg megértése

Rendszerezőképesség fejlesztése

Információ források kezelése

Információgyűjtés, információk önálló rendszerezése

Figyelem összpontosítás

Elemi matematikai, problémamegoldó készségek fejlesztése

4. Tanítási segédanyag: Könyv: Lenzsér Levente – Reider László:

     Közlekedési alapismeretek (tankönyv, feladatgyűjtemény), Műszaki kiadó, Budapest 2015.

     PPT, Földrajzi atlasz, térképek, szemléltető eszközök, kisfilmek, videók, számítógép

5. Követelmény és értékelés:

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

       - Írásbeli számonkérések

A Szakmai orientációs munkaközösség által meghatározott egységes pontozási, százalékszámítási feltételek szerint történik a ponthatárok megállapítása az értékelésnél.

Az elvárható szint (40 % - tól elégséges)

100 % - 86 % 5

85 % - 71 % 4

70 % - 56 % 3

55 % - 40% 2

39 %. – 0 % 1

Személyszállítási marketing

1.A tantárgy oktatásának célja:

A tantárgy keretében a hallgatók a szolgáltatásmarketing, közlekedésmarketing, non- business marketing különböző területeivel ismerkedhetnek meg.

2. Tantárgyi jellemzők:

Elmélet: 144 óra

Gyakorlat: - óra

3. Tananyag tartalma, fejlesztendő kompetenciák és az oktatására meghatározott óraszám:

Tananyagelem megnevezése:

Fejlesztendő kompetenciák

A képzésre fordított óraszám

Szolgáltatás marketing:

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei.

A marketing fejlődési szakaszai.

A marketing jellemző tendenciái napjainkban.

A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a szolgáltatásban.

A fogyasztói magatartás modellje

A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők

Vásárlói magatartás megfigyelése

Szervezeti vásárlói magatartás.

Szolgáltatásmarketing kialakulása.

             A szolgáltatásmarketing fejlődésének fázisai.

Szolgáltatástipológiák.

A termékek hármas természete.

Szolgáltatáspiac.

Termék-szolgáltatás négyszög.

A szolgáltatások fizikai tartalmának csoportosítása.

A szolgáltatási tevékenység természete.

-  Emberekre irányuló

-  Tárgyakra irányuló szolgáltatások (szállítmányozás, tisztítás, bank)

-  Megfogható- nem megfogható tevékenységek.

A szolgáltatástermék jellege.

A szolgáltatásügylet fázisai.

A szolgáltatás marketing modellje.

A szolgáltatások marketingspecifikumai.

Marketingmix specifikumok/ A szolgáltatások 7P-jének összetevői és tartalma.

SZTENDERDIZÁCIÓ

- A sztenderdizálás előnyei:

- A sztenderdizálás dimenziói (Corsten)

- Differenciálás- versenyelőny keresése

- Schmenner-féle kockázati tipológia

- A szolgáltatások 4 kockázatérzeti csoportja:

KAPACITÁS MENEDZSMENT

- A kapacitáskorlát okai:

- A keresletingadozás okai:

- A kereslet terelése.

HOZAMMENEDZSMENT

- Optimalizálás

MÁRKAMENEDZSMENT

- Márkahűség

- Márkagondozás:

- Márkázási folyamat

- Az imázs fontossága

- Az imázs fejlesztése.

                                 MINŐSÉGMENEDZSMENT

- Minőség alapértelmezése.

- Grönroos modell.

- Minőségmenedzsment célja.

FRANCHISE

- A FRANCHISE ELEMEI: imázs – márkanév – megjelenés – minőség –jog – módszertan –szolgáltatás – beszerzés

FRONTLINE MENEDZSMENT

Frontvonal- háttér személyzet

Ügyfél kapcsolatok

Látható és nem látható tevékenységek

Frontvonal sztenderdek, szabályozás

Monitoring, tréning

Időtényező- hasznos, szükséges, elvesztett idő

Ügyfélforgalom

PANASZSZITUÁCIÓ MENEDZSMENT

BELSŐ MARKETING

Elégedett alkalmazottak- belső vevő

Belső marketing eszközök:

● humánpolitikai eszközök

● belső kommunikációs eszközök

● vállalati marketing hatása

Belső marketing- emberi erőforrás menedzsment

Belső marketing- belső PR

FOLYAMAT MENEDZSMENT

Blueprinting-technika

A szervezetkialakítás elvi és módszertani kérdései, belső szabályzatok.

A stratégiai gondolkodás, a tervezés alapjai.

A modern marketing általános és szolgáltatás-specifikus értelmezése.

Szakmai kommunikáció.

Problémaelemzés, -feltárás.

Tervezési képesség.

Értékelés.

Szakmai kommunikáció.

Szakmai ismeret.

72 óra

Szolgáltatás marketing:

Új tendenciák a szolgáltatások hazai és nemzetközi piacain.

Növekedési stratégiák a szolgáltatáspiacon.

A nemzetköziesedés korlátjai.

A szolgáltatásexportőrök növekedési stratégiáinak határai.

Piackutatás a szolgáltató szektorban.

Elégedettségkutatás.

- ASERVQUAL-módszer

Forgalomkutatás

Telephelykutatás

Szegmentálás

Reklámkutatás

- Reklámvizsgálatok

- Kvalitatív fázis

-Kvantitatív Pretest

-Kvantitatív kampány hatásvizsgálat (Post Test)

Médiakutatás

- Közönségmérések

- Hirdetések hatékonysága

SZOLGÁLTATÁSMARKETING ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

- A vevőszolgálat

-Kereskedelmi marketing

- Turizmusmarketing

- Gyorskiszolgáló üzletágak marketingje

- Projektmarketing

- A tanácsadás

- Nonbusiness marketing

- Légitársaságok marketingje

- Légitársaságok marketingje

- Postai és telekommunikációs marketing

- Üzemanyagtöltő állomások marketingje

Személyszállítási marketing

-légi,

-vasúti,

-közúti,

-vízi.

Szervezeti, intézményi stratégiáját készít, fejlesztési irányokat határoz meg.

Gazdálkodási feladatokat lát el.

Forrásszerzési technikákat alkalmaz.

A szervezetkialakítás elvi és módszertani kérdései, belső szabályzatok.

A stratégiai gondolkodás, a tervezés alapjai

20 óra

14 óra

32 óra

Ismétlés

6 óra

       

4. Tanítási segédanyag (könyv, PP stb.)

Veres: Szolgáltatás Marketing • Dr. Monori Pál: Marketing II. • Kotler: Marketing menedzsment

5. Követelmény és értékelés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékelés alapján.

A Szakmai orientációs munkaközösség által meghatározott egységes pontozási, százalékszámítási feltételek szerint történik a ponthatárok megállapítása az értékelésnél.

Az elvárható szint (40 % - tól elégséges)

100 % - 86 % 5

85 % - 71 % 4

70 % - 56 % 3

55 % - 40% 2

39 %. – 0 % 1

Vezetési készségek, irányítási technikák gyakorlat

1.A tantárgy oktatásának célja:

A Vezetési készségek, irányítási technikák tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elmélyítsék a tanult jogi alapfogalmakat, a vállalkozások gazdálkodásának jogszabályi hátterét, valamint a szerződéskötéshez kapcsolódó alapvető jogi szabályozást. A tanulóval a gyakorlatban is megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat és az azok közötti összefüggéseket. hogy megértsék a gazdaság működési mechanizmusát. Ismerjék a piaci folyamatokat, azok törvényszerűségeit. Legyenek tisztában a vállalkozási alapismeretekkel. Célja, hogy a szakképzés után vezető beosztásba kerülő tanulók megismerjék azokat az általános követelményeket, amelyeknek, mint vezető meg kell felelniük, a vezetési stílusokat, a beosztott dolgozókkal való kapcsolat viselkedésformáit, teljesítményük értékelésének módjait, valamint motiválásuk módszereit.

2. Tantárgyi jellemzők:

Elmélet: - óra

Gyakorlat: 64 óra

3. Tananyag tartalma, fejlesztendő kompetenciák és az oktatására meghatározott óraszám:

Tananyagelem megnevezése

Fejlesztendő kompetenciák

A képzésre fordított óraszám

Gazdasági társaságok

Szerződések, a szerződési jog alapelvei

A szerződések létrejötte - Esettanulmányok

A szerződésszegés általános szabályai –Esettanulmányok

Termékszavatosság, jótállás -Esettanulmányok

Szakmai olvasott szöveg megértése, fogalmazása szóban és írásban

Vállalkozói mentalitás Logikus gondolkodás Áttekintő képesség

15

Szerződéstípusok

Az adásvételi szerződés - esettanulmányok

A vállalkozási szerződés - esettanulmányok

A fuvarozási szerződés - esettanulmányok

A megbízási szerződés - esettanulmányok

A szállítmányozási szerződés - esettanulmányok

A bérbeadási szerződés - esettanulmányok

A biztosítási szerződés - esettanulmányok

Szakmai olvasott szöveg megértése, fogalmazása szóban és írásban

Vállalkozói mentalitás Logikus gondolkodás Áttekintő képesség Információgyűjtés

20

Főbb gazdasági szereplők, helyük a gazdálkodási folyamatban

A fogyasztó, mint a gazdaság egyik kulcsszereplője

A kereslet, a keresleti függvény és a kínálat, kínálati függvény összefüggései

Szakmai olvasott szöveg megértése, fogalmazása szóban és írásban

Vállalkozói mentalitás Logikus gondolkodás Áttekintő képesség Információgyűjtés

10

A vállalkozás

A vállalkozás alapításának, működésének külső és belső feltételei, érintettjei – Esettanulmányok, gyakorlati feladatok

Vállalkozások finanszírozási forrásai: saját forrás, idegen forrás

Folyószámla hitelek; Rövid, közép- és hosszú lejáratú bankhitelek – Esettanulmányok

Szakmai olvasott szöveg megértése, fogalmazása szóban és írásban

Vállalkozói mentalitás Logikus gondolkodás Áttekintő képesség Információgyűjtés

10

A vezetés gazdasági és társadalmi funkciója

A munkaszervezés technikája –

esettanulmányok

Beosztottak teljesítményének értékelése- esettanulmányok

A vezetővel szemben támasztott követelmények

Vezetői tulajdonságok, adottságok, képességek

Szakmai olvasott szöveg megértése, fogalmazása szóban és írásban

Vállalkozói mentalitás Logikus gondolkodás Áttekintő képesség Információgyűjtés

9

4. Tanítási segédanyag (könyv, PP stb.)

Cikkek, esettanulmányok, internet

5.Követelmény és értékelés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékelés alapján.

A Szakmai orientációs munkaközösség által meghatározott egységes pontozási, százalékszámítási feltételek szerint történik a ponthatárok megállapítása az értékelésnél.

Az elvárható szint (40 % - tól elégséges)

100 % - 86 % 5

85 % - 71 % 4

70 % - 56 % 3

55 % - 40% 2

39 %. – 0 % 1

19. 11. 21
Találatok: 9250

Azoknak, akik rendelkeznek valamilyen eladó szakképesítéssel és szeretnének

BOLTVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉST

is szerezni, nekik kínáljuk fel, hogy iskolánkban 140 órás képzés keretében megszerezzék azt.

(Ez az utolsó lehetőségek egyike, mivel a boltvezető szakképesítés 2020. szeptember 1-től kikerül az országos képzési jegyzékből, így ezután már nem lehet ilyen végzettséget szerezni.)

A képzésről bővebben

35 341 01 Boltvezető szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

 1. Szakmai előképzettség: (bármilyen eladó szakképesítés)
 2. Egészségügyi alkalmasság

A képzés időtartama: 140 óra

Oktatásra kerülő modulok:

 1. Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése 85 óra
 2. Kisvállalkozások működtetése 55 óra

Oktatás: Heti 3 alkalommal (hétfő, kedd, szerda) délután 15:00 órától 19:55 óráig, 8 héten át.

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Eredményes modulzáró vizsgát kell tenni mindkét modulból. A modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó teljesítménye legalább 51%-osra értékelhető.

Szakmai vizsga:

 1. Gyakorlati vizsgatevékenység: Az áruforgalom tervezésével, elemzésével kapcsolatos vezetői feladatok

A vizsgafeladat időtartama 120 perc

A vizsgafeladat tartalma: üzleti levél készítése, 4-5 áruforgalommal, pénzforgalommal kapcsolatos bizonylat kitöltése, forgalomelemzéssel, készletezéssel, munkaerő- és létszámgazdálkodással, költséggazdálkodással, árképzéssel kapcsolatos feladatok

 1. Szóbeli vizsgatevékenység: Kisvállalkozás alapításával, működtetésével kapcsolatos feladatok

A vizsgafeladat időtartama 25 perc

A tanfolyam tervezett indulása: 2020.01.13.

Jelentkezési határidő: 2020.01.09. (Jelentkezni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen is lehet)

Beiratkozás: 2020.01.13. 14:00 óra

Az oktatás helyszíne: Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (9023 Győr, Földes Gábor utca 34-36.)

A képzés díja 84000Ft/fő + vizsgadíj (A vizsgadíj várható összege: 29000 Ft)

A fizetés feltételei: A képzési költség felét a beiratkozáskor, másik felét 2020. február 10-ig, a vizsgadíjat pedig 2020. február 18-ig kérjük befizetni az iskolának.

További információk kérhetők:

 1. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címeken
 2. 96/516720 telefonon

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ: ITT

A jelentkezési lap:

-       személyesen leadható az iskola titkárságán,

-       elküldhető postán (Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9023 Győr, Földes Gábor utca 34-36.) és

elküldhető e-mailben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

19. 10. 12
Találatok: 14422

Kereskedelmi értékesítő (eladó)

4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő (korábban eladó szakképesítés)

Feladatköre:

eladó 1
 • Felméri a vásárló igényeit, bemutatja az árut és a lehetséges kapcsolódó szolgáltatásokat, szakmai tanácsaival segíti a vásárlót a döntésben.
 • Kialakítja és fenntartja az üzlet polcképét.
 • Kezeli és ellenőrzi az árukészletet.
 • Feltölti az eladóteret áruval.
 • Közreműködik az árubeszerzés folyamatában: előkészíti a megrendelést vagy megrendeli az árut.
 • Az árut átveszi, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi, tárolja, kezeli, megóvja minőségét.
 • Betartja az egészségügyi és környezetvédelmi előírásokat.
 • Esetenként kezeli a pénztárgépet, számláz.
 • Kezeli a vevői panaszokat.
 • Kezeli a szakterületének megfelelő gépeket, berendezéseket, eszközöket.

eladó 2
19. 10. 12
Találatok: 17666

Kereskedő és webáruházi technikus

5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi technikus

Feladatköre:

keri 1
 • Irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését.
 • A vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazza gazdasági, jogi és marketing ismereteit.
 • Képes elindítani és működtetni az elektronikus kereskedelem különböző formáit.

 • Alkalmazza a fizikai valóságban és az online világban működő kereskedelem adta lehetőségeket.
 • Foglalkozik a személyes adatok védelmével, a direkt marketing lehetőségeivel, az áruforgalmi adminisztrációval és az aktuális trendekkel.

keri 2

 

19. 10. 12
Találatok: 21953

Logisztikai technikus

5 1041 15 06 Logisztikai technikus – Logisztika és szállítmányozás szakirány

Feladatköre:

log tech 1
 • Ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában a feladatokat.
 • Tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban.
 • Kezeli a reklamációs eseteket.
 • Elvégzi a raktárkezeléssel és vezetésével kapcsolatos teendőket.
 • Árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez.
 • Nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez, kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel.

 
 • Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel, elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét.
 • Idegen nyelven kommunikál szóban és írásban azonos ágazaton belül.
 • Részt vesz a különböző fuvareszköz- illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
 • A döntés-előkészítésben, információgyűjtésben és az információk elemzésében aktívan részt vesz, amellyel szolgálja a menedzsmentet.
log tech 2

Vonalban

Oldalainkat 138 vendég és 0 tag böngészi